Sekce Grafický výstupSekce Grafický výstup nám nabízí horní nabídkové menu pro práci s grafem a pracovní plochu, kde je připravena soustava souřadnic 0xy, kam se zobrazuje graf a všechny změny grafu.
V dolní nabídkové liště jsou stejné nástroje ke kompilaci jako v sekci Model. Kromě nich se zde spouští vykreslení hodnot modelu do grafu. Pod lištou je stejná plocha jako v sekci Model, kde se zobrazují chybové hlášky apod. - viz Sekce Model, 3. nabídková lišta.


1. Horní nabídková lišta


Tlačítka pro přidání dalšího grafu:
Přidat levý graf

Přidat pravý graf

Přidat horní graf

Přidat dolní graf


Tlačítka pro práci s grafem:
Nastavení grafu

Přizpůsobit graf

Vymazat graf

Vymazat všechny grafy


Tlačítka pro další práci s průběhy:
Přidání průběhu

Úprava průběhu

Vymazat všechny průběhy

Tlačítko Export grafu

Tlačítko Zobrazit data

Popis funkcí tlačítek


Přidat levý graf - přidá na pracovní plochu nový graf vlevo od stávajícího


Přidat pravý graf - přidá na pracovní plochu nový graf vpravo od stávajícího

Přidat horní graf - přidá na pracovní plochu nový graf nad stávajícíPřidat dolní graf - přidá na pracovní plochu nový graf pod stávající

Pokud je v pracovní ploše více oken s grafy, je okno s grafem, se kterým se právě pracuje, označeno zeleným čtverečkem vlevo nahoře.


Nastavení grafu - kliknutím na ikonku "Nastavení grafu" se rozbalí box s tímto výběrem:


• Popis grafu
Zde zadáváme text, který chceme mít v hlavičce celého grafu. Pokud název nezměníme, je zadáno slovo Graf a číslo jeho pořadí, např. Graf 1 Legenda grafu
Volbu zaškrtneme, pokud chceme na ploše grafu zobrazit legendu. Záměrný kříž
Volbu zaškrtneme, pokud chceme mít na ploše grafu pomocný pohyblivý záměrný kříž, který umožňuje odečítat souřadnice bodů grafu. Hodnoty souřadnic se zobrazují vpravo dole (zeleně).• Osa X, Osa Y
Popis - zde zadáváme, jak bude popsána osa x, resp. osa y, např. čas t, resp. hmotnost. V grafu se pak popis ukáže u příslušné osy.• Xmin a Xmax - do okének Xmin a Xmax (resp. Ymin, Ymax) zadáváme minimální a maximální hodnoty proměnné na ose x, resp. y, které chceme zobrazit.
(Zadání minimální a maximální hodnoty provádíme až po zobrazení grafu, pokud chceme nějak omezit výběr proměnné.)

• E formát - volbu zaklikneme v případě, že vypočítané hodnoty jsou příliš velká nebo příliš malá čísla a je výhodné je zobrazit ve vědeckém tvaru a • 10n, kde a je reálné číslo z intervalu (0; 10)

• Osa x=0, resp. osa y=0 - volbu zaklikneme v případě, že do grafu chceme zobrazit přímku x=0, resp. y=0 -Síť X, resp. Síť Y.
Zakliknutím výběru se v podkladu grafu zobrazí pomocné linky (síť) pro snazší odečítání hodnot.

Potvrdit výběr - tlačítkem potvrdíme novou volbu hodnot a textů.

Zrušit výběr - tlačítko zruší výběr a zavře dialogové okno bez uložení změněných hodnot.


Přizpůsobit graf - pokud přidáme nový graf, je standardně nastaveno měřítko na osách x, y, v intervalu (0, 10). V takto zadaných hodnotách nemusí být vidět celý průběh grafu modelu. Kliknutím na tlačítko se nastaví hodnoty na osách x, y tak, aby byl graf viditelný v celém průběhu od minimálních do maximálních hodnot.

Vymazat graf - použitím tlačítka se vymaže graf, se kterým se pracuje. Pokud je v pracovní ploše více grafů, je graf, se kterým se pracuje označen zeleným čtverečkem vlevo nahoře.

Vymazat všechny grafy - použitím tlačítka se vymažou všechny grafy na pracovní ploše.

Přidání průběhu - kliknutím na ikonku "Přidání průběhu" se rozbalí box, který nám umožní zobrazit graf do soustavy souřadnic.


• Osa X - zde zvolíme, jaká proměnná se zobrazí na vodorovné ose (x). Volit můžeme pouze 1 z možností.

• Osa Y - zde zaklikneme, jaká proměnná se zobrazí na svislé ose (y). V tomto případě můžeme zvolit 1-3 možnosti, pak se nám zobrazí 1-3 průběhů.

• Název průběhu - do okénka se zapisuje požadovaný název průběhu grafu. Pokud se má zobrazit průběhů více (2-3), aplikace je označí stejným názvem a přidá číslo jejich pořadí. Název dalších průběhů lze upravit tlačítkem úprava průběhu.

• Barva - zde volíme z nabídky barev průběhu.

• Typ čáry - zde volíme z nabídky typů čar průběhu.


Př. Zde jsme zvolili plnou čáru modré barvy.

• Tvar bodu - v případě, že jsme v okénku typ čáry zvolili "No line", bude průběh vykreslen body a zde zvolíme tvar bodu.


Př. Zde jsme zvolili zobrazení pomocí bodů tvaru čtverečku hnědé barvy.

• Lock - zakliknutím této volby zamkneme průběh, což znamená, že se s novým výpočtem modelu tento průběh nebude počítat a tím pádem se nebude měnit.

Potvrdit výběr - tlačítkem potvrdíme novou volbu hodnot a textů.

Zrušit výběr - tlačítko zavře dialogové okno bez uložení změněných hodnot a textů.Úprava průběhu
Kliknutím na ikonku "Úprava průběhu" se rozbalí box, s jehož pomocí upravujeme již vytvořené průběhy. Umožňuje nám měnit hodnoty a texty, které jsme v minulém kroku zadávali jako nové.


• Průběh
Zde volíme z nabídky průběh, který budeme upravovat. V nabídce jsou ty průběhy, které jsme předtím založili.

• Osa X
Zde můžeme měnit proměnnou, která se zobrazí na vodorovné ose (x). Volit můžeme pouze 1 z možností.

• Osa Y
Zde můžeme měnit proměnnou, která se zobrazí na svislé ose (y). Volit můžeme pouze 1 z možností.

• Název průběhu
Do okénka se zapisuje nový (změněný) název stávajícího průběhu.

• Barva
Zde můžeme volit novou barvu z nabídky barev průběhu.

• Typ čáry
Zde můžeme volit nový typ čáry z nabídky typů čar průběhu.

• Tvar bodu
Zde můžeme volit nový tvar bodu, v případě, že je v okénku typ čáry zvoleno "No line".

• Lock
Zakliknutím této volby zamkneme průběh, což znamená, že se s novým výpočtem modelu tento průběh nebude počítat a tím pádem se nebude měnit.

Potvrdit výběr - tlačítkem potvrdíme novou volbu hodnot a textů.

Zrušit výběr - tlačítko zavře dialogové okno bez uložení změněných hodnot a textů.

Smazat průběh - tlačítko smaže průběh, se kterým se pracuje.Vymazat všechny průběhy - použitím tlačítka se vymažou všechny průběhy ve zvoleném grafu.

Export grafu - kliknutím na tlačítko je nabídnut export grafu ve formátu jpg nebo bmp. Po zadání názvu souboru je zobrazeno dialogové okno s nabídkou zadání rozměru exportovaného grafu.

Zobrazit data - kliknutím na tlačítko se zobrazí tabulka vypočítaných hodnot modelu. V tabulce se zobrazují za sebou vždy 2 sloupce jednoho průběhu, první s nezávisle proměnnou (x), druhý se závisle proměnnou (y). Pokud je v grafu více průběhů, jsou dvojice sloupců zobrazeny za sebou.

 
  © 1992 - 2009 Studio dmm